Minneriya National Park Elephant In Lake

Location: Sigiriya, Sri Lanka

Photo Taken on Sunday, November 4, 2018.

Minneriya National Park Elephant In Lake